*حمیده معارف شکی نیست که هر انسانی ترکیبی از جسم و روح است. جسم آن چیزی است که توسط آن حرکت کرده و به انجام امور می‌پردازیم و روح قسمت نادیدنی از هر فرد است که نمی‌توان وجود آن را ندیده گرفت و به نیازهای آن توجه نکرد و به دلیل عمق وابستگی میان […]